BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri ile ilgili tüm konularda üniversitemizin öngördüğü stratejik amaçlar doğrultusunda hızlı, etkili ve verimli hizmeti sunacak Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi’nin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi kapsamında yurt içi ve yurt dışı destekli projelerin, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi çatısı altında toplanması, projelerin teşvik edilmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının duyurulması, projelerin başvurusu, desteklenen projelerin izlenmesi, projelerin mali yönetimlerinin yürütülmesi esnasında karşılaşılan sorunlara üniversite düzeyinde çözümler oluşturarak bir bütünlük sağlanması, araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik ve bütçe konularında destek verilmesi, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ile üniversitede geliştirilen projelerin yatırımcılara tanıtılarak projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesine ilişkin olarak danışmanlık verilmesi konularındaki tüm faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmelik, bu Yönergenin Çalışma İlke ve Esaslarının dayanağını oluşturur.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini
b) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
ç) Akademik Birimler: Üniversitelerin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, Enstitüleri, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve Rektörlüğe bağlı Bölümlerini,
d) İlgili Birimler: Üniversite Genel Sekreterliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve Uluslararası İlişkiler Ofisini,
e) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi: Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisini,
f) Proje: Ulusal ve Uluslararası projeleri,
g) Ulusal Projeler: BAP, TÜBİTAK, DPT, BOREN, Kalkınma Ajansları, ARGE, Bakanlık Destekli Projeler vb. ulusal kaynaklı projeleri,
ğ) Uluslararası Projeler: AB Fonlarından desteklenen tüm projeler ile EUREKA, NSF, OECD, FAO, NIH, EUROSTAR gibi dış kaynaklı uluslararası projeleri,
h) Patent Ofisi: Balıkesir Üniversitesi Patent Ofisini,
ı) Araştırma Planlama Koordinasyon Birimi: Balıkesir Üniversitesi Araştırma Planlama Koordinasyon Birimini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisinin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisinin amaçları

Madde 5- (1) Üniversite bünyesinde yürütülen veya yürütülecek olan projelerin başvuru ve yürütme süreçlerinin farklı aşamalarında öğretim elemanlarına mevzuat, teknik ve bütçe konularında hizmet vermek, faaliyet alanları ile ilgili olarak Akademik ve ilgili Birimler arasında koordinasyonu sağlayarak hizmetlerin etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Faaliyet Alanları ve Görevleri

Madde 6- (1) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Üniversitenin araştırıma politikaları, stratejileri ve öncelikleri doğrultusunda araştırma kapasitesini geliştirerek araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin teşvik edilmesini sağlamak,
b) Ulusal ve uluslararası proje destek programlarını izlemek ve proje teklif çağrılarını ilgili kişi ve akademik birimlere etkin biçimde duyurmak,
c) Araştırmacılarımıza projelerin her aşamasında (hazırlık, başvuru, yönetim, sonlandırma, patent, ticarileşme…) idari ve mali süreç desteği sağlamak,
ç) Üniversitemizin disiplinlerarası ve çok disiplinli yetkinliklerini etki yaratacak projelerle daha fazla harekete geçirmek için çalışmalar yapmak,
d) Projenin hazırlanması, sunulması ve yönetilmesi aşamalarında öğretim elemanlarına teknik destek vermek ve gerektiğinde eğitim programı düzenlemek,
e) Üniversite, sanayi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ortak projeler üretilmesini sağlamak,
f) Proje gruplarının yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarıyla iletişimini özendirerek ortak çalışmalar yürütülmesini teşvik etmek,
g) Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili konularda destek olmak ve üniversitede yenileşimin (inavasyon) gelişmesini sağlamak,
ğ) Alt yapı imkanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlayıcı yaklaşımlar geliştirmek,
h) Projelerin izlenmesi, araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik olan bilimsel araştırma projeleri veri tabanının oluşturulmasın sağlamak.

Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisinin Alt Birimleri

Madde 7- (1) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi görevlerine ait iş süreçlerini;
a) Uluslararası Projeler Birimi (AB ÇP ve diğer uluslararası projeler),
b) Ulusal Projeler Birimi (TÜBİTAK, DPT, diğer),
c) Araştırma Planlama Koordinasyon Birimi,
ç) Patent Ofisi’nden oluşan organizasyonel yapılanma içinde sürdürecektir.
(2) Birimlerin çalışma esasları şu şekildedir:
a) Uluslararası Projeler Birimi: Uluslararası Projeler Birimi, Balıkesir Üniversitesi bilim insanlarının araştırma projelerine uluslararası fon sağlanması için gerekli alt yapı çalışmalarını yapar. Aynı zamanda kaynak sağlanan bu projelerin ilgili ulusal mevzuat ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlar. Uluslararası Projeler Birimi üniversite personelinin mevcut dış finansman olanakları hakkında iyi bilgilendirilmiş olmasını sağlamak için Türkiye (TÜBİTAK) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile işbirliği içinde çalışır.
b) Ulusal Projeler Birimi: Ulusal Projeler Birimi, Üniversitemiz araştırmacıları tarafından ve ulusal kaynaklardan sağlanan fonlarla yapılan araştırma projelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesine yönelik destek faaliyetlerinden sorumludur. Birim, başta TÜBİTAK ve DPT olmak üzere araştırmayı desteklemek için mevcut olan ulusal finansman kaynaklarını değerlendiren araştırma projelerinin başvuru öncesinden sonlanma sonrasına kadar giden tüm süreçte araştırmacıların ihtiyacı olan idari ve mali süreç desteğinin Üniversite Yönetimi tarafından sağlanmasını koordine etmektedir. Bu göreve dahil olan faaliyetler; Ulusal fon kaynaklarının araştırmacılarca bilinirliğinin artırılması için tanıtım, Proje yönetimi ile ilgili idari ve mali süreç desteği, Proje sonuçlarının ve başarı öykülerini etkinliğini desteklemek için yayılım, Proje teklifi hazırlama ve yürütme konularında rehberlik ve eğitim gibi çalışmalardır.
c) Araştırma Planlama Koordinasyon Birimi: Üniversiteye ait yıllık faaliyet raporunun hazırlanarak Yükseköğretim Kurulu’na iletilmesi, Her yıl üniversitenin, ISI Web of Science veri tabanında yer alan indekslerdeki dergilerde yayımlanan makalelere ait yayın istatistiklerinin Yükseköğretim Kuruluna iletilmek üzere hazırlanması, Ulusal ve uluslararası destekli araştırma projeleri ile ilgili verilerin toplanması ve raporlanması, Araştırma Politikaları Komisyonu idari koordinasyonu, Araştırma merkezlerinin idari koordinasyonu ve merkez faaliyet raporlarının toplanması ve raporlanmasından sorumludur.
ç) Patent Ofisi: Balıkesir Üniversitesi Patent Ofisi, üniversitemiz mensubu olan tüm araştırmacıların, Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve projeler neticesinde geliştirdikleri nihai "buluş", "yeni yöntem", "tasarım", "faydalı model" gibi çıktıların gerek fikri mülkiyet haklarının korunması gerekse faydalı model belgelerinin ve/veya patentlerinin alınması için, tüm araştırmacılarımıza yardım ve destek olmak için kurulmuştur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim Yapısı

Madde 8- (1) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi Yönetim Birimleri; a) Başkan, b) Koordinasyon Ofisi Sorumlusu, c) Yürütme Kurulundan oluşur.

Başkan

Madde 9- (1) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi Başkanlığını Rektör veya Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı yürütür.

Koordinasyon Ofisi Sorumlusu ve Görevleri

Madde 10- (1) Rektör, akademisyen kökenli üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle bir koordinasyon ofisi sorumlusu görevlendirir. Görev süresi dolan koordinasyon ofisi sorumlusu tekrar görevlendirilebilir. Koordinasyon Ofisi sorumlusu, Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisinin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. Koordinasyon ofisi sorumlusu yürütme kurulunun doğal üyesidir.
(2) Koordinasyon ofisi sorumlusu görevde bulunmadığı zamanlarda, kendisine yürütme kurulu üyelerinden birisi vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir birim sorumlusu görevlendirilir. Gerekli görüldüğünde Rektör, Koordinasyon Ofisi Sorumlusu’nu görevden alabilir.
(3) Koordinasyon Ofisi Sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisini temsil etmek ve Yürütme Kuruluna katılmak,
b) Yürütme Kurulunun gündemini hazırlamak,
c) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisinin çalışmalarını düzenlemek,
ç) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisinin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak ve uygulamak,
d) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi ve Üniversitede yürütülen projeler sürecinde görev alan tüm birimlerin, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
e) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisinin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yürütme Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yürütme Kurulu

Madde 11- (1) Yürütme Kurulu, Proje Koordinasyon Ofisi Sorumlusu ile Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından ve Proje Koordinasyon Ofisi Sorumlusunun önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, üç yıl için yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yürütme Kurulu, Ofis Sorumlusunun daveti üzerine toplanır.

Yürütme Kurulunun görevleri

Madde 12- (1) Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel araştırmalarla ilgili stratejik planlarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
b) Üniversitede yürütülen bilimsel projelerin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
c) Bilimsel araştırmalara ait çalışma alanları ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin belirlenmesine ilişkin konularda çalışma ve değerlendirilmelerde bulunmak,
ç) Üniversitede yürütülen bilimsel etkinliklerin ulusal ve uluslararası alanda yaygın biçimde duyurulması ile ilgili konularda çalışma ve değerlendirmelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

Madde 13- (1) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi; Yönergenin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek üzere Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre, Rektörlük tarafından tahsis edilecek kadrolar ile sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak kadrolar veya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Harcama Yetkilisi

Madde 14- (1) Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisinin harcama yetkilisi, Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi Başkanıdır.

Yürürlük

Madde 15- (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Gönderiyi Paylaş: